Gebruikersvoorwaarden algemeen


Algemeen

Deze website en de app wordt aan je beschikbaar gesteld door Seggment Arbeidsbemiddeing bv, (hierna: 'Seggment"). Seggment Arbeidsbemiddeling is statutair gevestigd te Leiden en houdt kantoor te Leiden aan de Lammermarkt 57A. Seggment Arbeidsbemiddeling b.v. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 28078439.

Door gebruik te maken van de website ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Seggment behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden) onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Seggment of haar licentiegevers. Seggment verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Seggment beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seggment, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van Seggment geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Seggment en hierbij een link naar de website van Seggment wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Seggment er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Seggment instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Seggment sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Seggment.

Seggment is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Seggment zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Seggment is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Seggment gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Seggment, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt Seggment zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien je niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Seggment of derden.

Deze website bevat een besloten gedeelte (hierna: 'Mijn Seggment), dat alleen bestemd is voor personen die daartoe een account hebben en rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Mijn Seggment is toegankelijk via de website en/of via de app. Met de app heb je inzicht in (een gedeelte van) uw Mijn Seggment account. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.