Oświadczenie o ochronie prywatności


Seggment Arbeidsbemiddeling b.v. [Sp. z o.o.] i/lub powiązanych z nią przedsiębiorstw
Maj 2018 r.

Organizacja i usługi

Seggment Arbeidsbemiddeling b.v. [Spółka z o.o.], Bargelaan10, 2333 CT Leiden jest - wraz z powiązanymi z nią przedsiębiorstwami (dalej zwana: zarówno indywidualnie jak i zbiorowo: Seggment), działającymi pod wspólną nazwą – odpowiedzialna za przetwarzanie danych (Opowiedzialna za przetwarzanie danych w rozumieniu stosowanych przepisów prawa) Seggment jest przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w zatrudnianiu personelu w różnych sektorach w Niderlandach; na usługi Seggmentu składają się w szczególności:

 • pośrednictwo pracy [zatrudnianie pracowników tymczasowo] i oddelegowanie pracownika [detachering]
 • payrolling
 • administracja płac

Odpowiedzialność

Niniejsze Oświadcznie o ochronie prywatności jest opisem sposobu, w jaki Seggment obchodzi się z prywatnością oraz w jaki sposób przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności. Na podstawie systematyki odpowiednich przepisów prawnych omawiane są wszystkie aspekty prawne dotyczące ochrony prywatności działalności Seggmentu.

Przepisy prawne

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności jest w jak największym stopniu dostosowane do – wchodzącego w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r. - Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: OROD [AVG]). Jeśli krajowy ustawodawca lub organ(y) nadzoru udostępnią – przed wejściem w życie - bliższe objaśnienia odnośnie postanowień OROD, wówczas, jeśli jest to konieczne, Seggment każdorazowo dopasuje do nich niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności.

Niniejsze Oświadcznie o ochronie prywatności stanowi również wypełnienie obowiązku odpowiedzialności oraz rejestracji, jak zostało to ujęte w postanowieniach artykułów 5 i 30 OROD.

Przetwarzanie

Seggment przetwarza Państwa dane od momentu wpisania lub pozostawienia ich przez Państwo na naszej Witrynie; po tym, jak zapiszą się Państwo fizycznie czy elektronicznie, lub w każdy inny sposób zarejestrują się lub zostaną zarejestrowani w celu korzystania z naszych usług.

Seggment przetwarza również Państwa dane, jeśli zamieścili je Państwo na publicznych stronach internetowych z ofertami pracy, z których mogłoby wynikać, że mogliby Państwo być zainteresowani usługami Seggmentu. W takim przypadku skontaktujemy się z Państwem, czy zainteresowani są Państwo zarejestrowaniem się u nas zgodnie z naszymi warunkami oraz według tego, co zostało ustalone w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli nie są Państwo zainteresowani usługami Seggmentu, wówczas przetworzymy Państwa odpowiednie dane, po to, aby móc uszanować Państwa prośbę niekontaktowania się przez nas z Państwem.

Seggment nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to bezwglednie konieczne (minimalizacja danych). Seggment zawiera ze swoimi klientami umowy o zachowaniu tajemnicy oraz umowy gwarantujące ochronę prywatności. Jeśli i o ile dane są udostępniane dostawcom, Seggment zawarł z nimi umowy przetwarzania danych. Seggment posiada rejestr przetwarzania danych wraz z opisem wszystkich jego działań, który został załączony jako Annex I niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

[‘Privacy by Design & Privacy by Default’]

Seggment dopasowuje ‘Privacy by Design & Privacy by Default’ w następujący sposób podczas rozwoju swoich procesów pracy:

 • w fazie specyfikacji określa się czy dane osobowe powinny zostać przetworzone w nowym procesie pracy oraz w jakim stopniu;
 • następnie opisuje się jakie środki zwiększające ochronę prywatności mogą oraz powinny zostać zastosowane przy rozwoju nowego procesu pracy;
 • przy tym stosuje się minimalizację danych, dzięki czemu wyłącznie niezbędne dane są przetwarzane;
 • środki zwiększające ochronę prywatności oraz minimalizacja danych stanowią również część testu oraz akceptacji nowego procesu pracy;
 • kategorie danych osobowych.

Seggment przetwarza wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług. Państwo sami są odpowiedzialni za prawidłowość oraz istotność danych, które podają. W szczególności chodzi o następujące kategorie danych osobowych:

Przy rejestracji

 • nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, adres e-mailowy oraz inne dane kontaktowe;
 • dane odnośnie urodzenia, wiek, płeć;
 • curriculum vitae (CV), informacje odnośnie szkolnictwa, stażu oraz doświadczenia zawodowego;
 • dane dotyczące dyspozycyjności i urlopu;
 • inne dane, które (mogą) mieć znaczenie odnośnie określania przydatności kandydata, na przykład referencje (od poprzedniego pracodawcy) oraz dane osoby kontaktowej byłego pracodawcy.

W momencie zatrudniania w Seggmencie lub przez Seggment, czy też w koniecznym okresie po zatrudnieniu

 • obywatelstwo, [holenderski] numer personalny – BSN, kopia dowodu osobistego, zezwolenie na pracę;
 • dane odnośnie płatności;
 • pozostałe dane związane z rejestracją personelu, płac oraz nieobecności w pracy.

Szczególne dane osobowe

 • [holenderski] numer personalny (BSN)

W celu utrzymywania relacji biznesowych (klienci oraz dostawcy)

 • nazwiska/nazwy, dane kontaktowe i funkcje osób kontaktowych

Logowanie osób odwiedzających Witrynę

 • adres IP i dane do zalogowania się

Seggment gromadzi wyłącznie szczególne dane, o ile jest to konieczne do spełnienia jego obowiązków ustawowych.

Cele

Seggment przetwarza Państwa dane w celu świadczenia usług. Państwa dane zostaną w szczególności przetwarzane w następujących celach:

 • składania ofert i/lub udzielania informacji odnośnie świadczenia usług i pozostałych działań, tak aby je bardziej dostosować do Państwa życzeń oraz funkcji;
 • określenia Państwa przydatności i ustalenia Państwa dyspozycyjności w związku z pośredniczeniem w znalezieniu pracy tymczasowej czy zleceniowej (pośrednictwo i detachering);
 • nawiązywania lub utrzymywania stosunku pracy (pośrednictwo i detachering) i prowadzenia potrzebnej do tego administracji (payrolling i administracja płac);
 • wywiązywania się z naszych obowiązków reintegracyjnych oraz ich spełnianie (zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • możliwości składania zleceń [wykonywanych] u klientów w umowach z klientami na rzecz Państwa zatrudnienia (pośrednictwo i detachering) oraz możliwość utrzymywania tych umów oraz wywiązywanie się z nich;
 • wspomagania Państwa osobistego rozwoju oraz zdolności do zatrudnienia (zarządzanie zasobami ludzkimi), w tym trening, szkolenie, wykonywanie kontroli pod względem bezpieczeństwa firmy oraz wykonywanie audytów oraz kontroli księgowej;
 • osiągania celów jakości, takich jak certyfikacja;
 • spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym między innymi dotyczących przepisów prawa pracy oraz przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych.

Podstawy prawne

Przetwarzanie przez Seggment Państwa danych opiera się na następujących podstawach:

 • wyrażona zgoda (przy rejestracji);
 • wykonanie umowy (pośrednictwo i detachering, payrolling, administracja płac oraz zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • obowiązek ustawowy (pośrednictwo i detachering, payrolling, administracja płac oraz zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • uzasadniony interes (na rzecz utrzymywania relacji biznesowych i logowania osób odwiedzających Witrynę).

Okres przechowywania danych

Okresy przechowywania danych, które stosuje Seggment, uzależnione są od kryterium konieczności pochodzące z OROD w połączeniu z wytycznymi [holenderskiego] Urzędu Ochrony Danych Osobowych z uwzględnieniem stosowanych ustawowych okresów przechowywania danych.

Kandydaci

Państwa dane przy rejestracji są dostępne dla Seggmentu do najpóźniej jednego roku od zakończenia się procesu rekrutacyjnego, jeśli nie zostali Państwo skierowani do pracy w Seggmencie lub nie pracowali przez Seggment i wyrazili na to zgodę. Bez Państwa zgody Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie 4 tygodnie od zakończenia się procesu rekrutacyjnego. Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać pracy za naszym pośrednictwem, mogą nas Państwo o tym poinformować wysyłając nam e-mail na adres info@seggment.nl. Państwa dane zawsze są przechowywane w chronionym obszarze ze względu na ryzyko powstania roszczeń. W tym chronionym obszarze Państwa dane dostępne są jedynie dla autoryzowanych pracowników Seggmentu, pod ściśle określonymi warunkami i zgodnie z wyznaczonymi celami i ustalonymi okresami. Po zakończeniu się wspomnianego okresu, Państwa dane zostaną definitywnie usunięte.

Pracownicy

Państwa dane osobowe są dostępne do dwóch lat od ustania stosunku pracy. Niektóre dane osobowe są dłużej dostępne dla Seggmentu ze wzlędu na np. obowiązki ustawowe, roszczenia i audyty.

Relacje biznesowe

Seggment przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych, które pracują dla przedsiębiorstw, z którymi robi interesy, w celu składania ofert i/lub w celu udzielania informacji odnośnie świadczenia usług oraz pozostałych działań, w celu utrzymywania relacji biznesowych czy też zawarcia i utrzymania umowy. Dane osobowe partnera biznesowego przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do utrzymania relacji biznesowych. Dane te przechowywane są w chronionym obszarze, dostępne jedynie dla autoryzowanych pracowników Seggmentu, pod ściśle określonymi warunkami oraz zgodnie z wyznaczonymi de tego celami i ustalonymi okresami. Po upływie wspomnianego okresu Państwa dane zostaną definitywnie usunięte.

Osoby odwiedzające Witrynę

Państwa dane osobowe uzyskane z logów oraz z monitoringu internetowego będą przechowywane do maksymalnie 6 miesięcy od momentu ich uzyskania.

Prawa osób zainteresowanych

Jako osoba zainteresowana posiadają Państwo więcej praw, a w tym: prawo do informacji, prawo do wglądu, prawo do uzupełniania i rektyfikacji [danych], prawo do zapomnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania [danych], prawo do wnoszenia sprzeciwu i prawo do przenośności danych.

Czy chcieliby Państwo skorzystać z podanych praw? Proszę się wówczas skontaktowaę się z naszym Zespołem ds. Prywatności. Dane kontaktowe Zespołu ds. Prywatności: privacy@seggment.nl.

Wgląd, uzupełnianie i usuwanie danych

Mają Państwo prawo do wglądu w Państwa dane osobowe, do ich korekcji lub usunięcia. Oprócz tego mają Państwo prawo do cofnięcia ewentualnej zgody do przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez Seggment Państwa danych osobowych i prawo do przenośności danych. Oznacza to, że mogą Państwo u nas złożyć wniosek o przesłanie do Państwa lub innej, podanej przez Państwa organizacji, Państwa danych osobowych, które posiadamy w pliku komputerowym. Wniosek o wgląd do danych osobowych, korekty, usunięcia, przeniesienia ich czy też wniosek o cofnięcie Państwa zgody czy wniesienia sprzeciwu, mogą Państwo przesłać na privacy@seggment.nl. Aby być pewnym tego, że wniosek o wgląd do danych został przez Państwa złożony, prosimy o przesłanie nam [wraz z wnioskiem] Państwa kopii dowodu osobistego. W kopii tej prosimy o ‘zamazanie’ na czarno zdjęcia paszportowego, MRZ (machine readable zone, pasek z numerami u dołu paszportu), numer paszportu i numer personalny BSN. Celem tego jest ochrona Państwa prywatności. Reagujemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale w przeciągu czterech tygodni. Seggment chce również podkreślić, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru, [holenderskiego] Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy

Seggment może przekazywać Państwa dane klientom, dostawcom, pozostałym partnerom biznesowym oraz instytucjom państwowym i organom wladzy. Przekazywanie informacji odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (przy rejestracji), wykonania umowy/ustawowego obowiązku (w momencie zatrudniania w Seggmencie lub przez Seggment, czy też w koniecznym okresie po zatrudnieniu) i/lub uzasadnionego interesu (na rzecz utrzymywania relacji biznesowych / logowania osób odwiedzających Witrynę).

Państwa dane mogą zostać przekazane poza Niderlandy / Europejski Obszar Gospodarczy. Seggment podjął niezbędne środki, aby zapewnić, że przekazane dane osobowe zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Ochrona danych

Seggment robi wszystko, aby optymalnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed [ich] utratą czy nieprawnym przetwarzaniem. Dokonujemy tego na podstawie środków fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technicznych. Tylko autoryzowani pracownicy mają dostęp do Państwa danych personalnych.

Wśród środków technicznych wyróżniamy:

 • Aktualne skanowanie antywirusowe
 • Politykę dotyczacą tworzenia haseł
 • Niszczenie starych dokumentów w odpowiedni sposób
 • Zapisywanie jak najmniej danych personalnych na lokalnym dysku twardym

Seggment wyraźnie odpowiada normom certyfikacji ISO 27001:2013. Opracowano procedurę obowiązkowego zgłaszania wycieku danych jako część Systemu Zarządzania Firmą zgodnie z wymaganiami ISO 27001:2013.

Zespół ds. Prywatności

Kierownictwo Seggmentu powołało Zespół do spraw Prywatności, składający się z Privacy Officier, ICT Officier i HR Manager. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi czy skargi odnośnie przetwarzania przez Seggment Państwa danych personalnych, mogą Państwo skontaktować się z naszym Zespołem ds. Ochrony Prywatności wysyłając email na adres privacy@seggment.nl lub telefonicznie dzwoniąc na numer +31 71 576 42 06.

Zmiany

Seggment może od czasu do czasu, z różnych powodów, dokonać modyfikacji w swoim Oświadeczeniu o ochronie prywatności czy uzupełnić je lub zmienić. Najbardziej aktualna wersja Oświadczenienia o ochronie prywatności dostępna jest zawsze na naszej Witrynie. Wersja ta została sporządzona w maju 2018 r.

Informacje na niniejszej Witrynie są wyłacznie przeznaczone do ogólnych wiadomości. Od podanych danych nie można rościć sobie żadnych praw. Seggment nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka może powstać z nieprawidłowych lub niekomletnych informacji na niniejszej Witrynie.

 
 
 
Seggment Arbeidsbemiddeling b.v.
Lammermarkt 57A
2312 CM Leiden
Nederland
T +31 71 576 42 06
werken@seggment.nl

English Nederlands